สหกิจศึกษา Cooperative Education

สหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฎิบัติงานจริงในองค์การผู้ใช้บัณฑิต (“Work-based Learning) ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา  สหกิจศึกษามีความแตกต่างจากการฝึกงานโดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนั้น นักศึกษาจะได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยต้องมีการกำหนดเป็นโครงการพิเศษ (Project based) ที่สามารถทำให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะจัดหาพี่เลี้ยง (Mentor  หรือ  Job supervisor)ทำหน้ากำกับดูแลการทำงานของนักศึกษา โดยมีอาจารย์นิเทศคอยให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้า ซึ่งทางสาขาวิชามีบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษานทุกปี  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา ผศ.ดร.อุนนัต พิณโสภณ และ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น