รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข

Assoc.Prof.Dr.Jarruwat Charoensuk

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2534

KMITL, Thailand
  ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering

2539

Imperial College, University of London, UK

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Mechanics of Machinery
  • Combustion

งานวิจัยที่สนใจ

  • Combustion
  • Computation Fluid Dynamics

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*