รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์

Assoc.Prof.Dr.Chinaruk Thianpong

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2534

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท MSc. Mechanical Engineering

2538

University of Manchester, UK.
  ปริญญาเอก Ph.D, Mechanical Engineering

2542

University of Manchester, UK.

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Thermodynamics
  • Heat Transfer
  • Gas Turbine

งานวิจัยที่สนใจ

  • Cyclone Technology
  • Heat Exchanger

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*