ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุนนัต พิณโสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุนนัต พิณโสภณ

Asst.Prof.Dr.Unnat Pinsopon

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2535

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering

2538

University of Illinois at Chicago, USA
  ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering

2542

University of Illinois at Chicago, USA

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Automatic Control
  • Mechanical Vibration
  • Fluid Power System

งานวิจัยที่สนใจ

  • Fluid Power System
  • Automation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*