ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม

 ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม

Dr.Jittraporn Wongsa-ngam

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2547

KMUTT, Thailand
  ปริญญาโท M.Phil. Energy Technology

2549

KMUTT, Thailand
  ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering

2552

University of Southern California, USA
  ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering

2556

University of Southern California, USA

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Engineering Material
  • Manufacturing Process

งานวิจัยที่สนใจ

  • Solid Mechanics
  • Fracture Mechanics

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*