งานวิจัย: หัวเผาวัสดุพรุนสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์

งานวิจัย: หัวเผาวัสดุพรุนสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์

POROUS BURNER FOR CERAMICS INDUSTRY

ดำเนินการโดย

รศ.ดร. จารุวัตร เจริญสุข

งานวิจัย: หัวเผาวัสดุพรุนสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (POROUS BURNER FOR CERAMICS INDUSTRY)

วัตถุประสงค์: งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเผาไหม้ ซึ่งมีหัวเผาที่ใช้สำหรับหรับการอบเซรามิกส์เป็นต้นแบบซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เป็นเชื้อเพลิง ลักษณะเด่นของงานคือการประยุกต์ใช้วัสดุพรุน (Porous media) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายฟองน้ำ ทำขึ้นจากสสารจำพวกเซรามิกส์ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะคือสามารถถ่ายเทความร้อนทั้งแบบการนำและการแผ่รังสีได้ดี ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดการปลดปล่อยมลพิษ

หัวเผาเดิม

หัวเผาวัสดุพรุน

เช่นเดียวกันกับงานวิจัยอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการ งานวิจัยนี้ดำเนินการพัฒนาโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของ รศ.ดร. จารุวัตร เจริญสุข ได้รับการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโดยโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*