หลักสูตร วิศวกรรมบัณฑิต วิศวกรรมขนส่งทางราง

Rail Transportation Engineering (RTE)

           เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสาขาวิศวกรรมขนส่งทางรางตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของชาติ  สำหรับรองรับการพัฒนาทางด้านการขนส่งทางรางของประเทศ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการที่ถูกต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

ลิงค์เอกสาร