หลักสูตร วิศวกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering

            เพื่อผลิตบัณฑิตออกไปเป็นวิศวกรเครื่องกล ทำหน้าที่ออกแบบ  ติดตั้ง  บำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกออกแบบ ติดตั้งระบบการทำความเย็นในอาคารขนาดใหญ่ ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ ในโรงงาน ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือ อุตสาหกรรมอาหาร  ควบคุมเครื่องจักรกลในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่  เช่น  สนามบิน   ออกแบบ ความคุมงานระบบขนส่งมวลชน เป็นวิศวกรฝ่ายขาย รับราชการในหน่วยงานของรัฐหรือเป็นผู้ประกอบการ

 

ลิงค์เอกสาร หลักสูตร 2554

 

ลิงค์เอกสาร หลักสูตร ปรับปรุง 2560