หลักสูตร วิศวกรรมดุษฎีบันฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering

            นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ในระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาเชิงลึก ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมได้อย่างรอบด้านรวมถึงการออกแบบ สร้างระบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่ หรือเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถเข้าทำงานเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

 

ลิงค์เอกสาร