หลักสูตร วิศวกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering

            นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ในระดับวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาเฉพาะทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบสร้างระบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถเข้าทำงานเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศผู้ประกอบการ

 

ลิงค์เอกสาร หลักสูตร 2554

 

ลิงค์เอกสาร หลักสูตร ปรับปรุง 2559