เกี่ยวกับภาค

ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี พุทธศักราช  2519 ได้เริ่มการก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และรับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในหลักสูตร  5 ปี   โดยรับร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปี พุทธศักราช 2523 มีนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจบการศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปี พุทธศักราช 2526 ได้แยกรับนักศึกษาเป็นของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลโดยตรง
ปี พุทธศักราช 2532 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปี พุทธศักราช 2544 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปี พุทธศักราช 2556 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
ปี พุทธศักราช 2558 โครงการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาตรีวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปณิธาน ปรัชญา  วัตถุประสงค์และแนวนโยบาย เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐ  และเอกชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ปณิธาน

มุ่งมั่นให้การศึกษาและสนับสนุนการวิจัยระดับสูง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษาและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

การศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นรากฐานในการช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
2. เพื่อผลิตพัฒนางานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. เพื่อให้การบริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อสังคม  และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

แนวนโยบาย

1. ดำเนินการให้มีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ
2. ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
3. จัดดำเนินการให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4. จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ ในระหว่างการศึกษา
5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
7. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในภาควิชาฯให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นภาควิชาฯ  ที่ได้ดำเนินการจัดเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล   อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทาง ด้านทฤษฏีและปฏิบัติ  โดยมีห้องปฏิบัติการ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน และขั้นสูง    ทำให้นักศึกษาสามารถฝึก ทดลองและปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะในงานวิศวกรรม   นอกเหนือจากทฤษฏีที่เรียนรู้ในห้องเรียน   ทำให้สามารถผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก   รวมทั้งงานให้บริการแก่ภาคเอกชน และภาครัฐ อย่างสม่ำเสมอ