ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์

ดร.เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์

Dr.Akapot Tantrapiwat

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2540

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering

2548

Lehigh University, USA
  ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering

2553

Lehigh University, USA

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Mechanical Workshop
  • Robotics

งานวิจัยที่สนใจ

  • Automation
  • Robotics

2 Comments