ประกาศผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้รับรางวัลผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับสถาบัน ด้านนวัตกรรมดีเด่น “รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ 1”

และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีเด่น “รางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ 1”