ห้องปฏิบัติการด้านความร้อน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาเตาอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารและอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำความร่วมมือกับ บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีฯ

โดยมีห้องปฏิบัติการด้านความร้อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาเตาอุตสาหกรรม

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณภุมริน ซอศรีสาคร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อ้างอิง https://engineer.kmitl.ac.th/post/20387