โครงการอบรม 3D Printing

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดโครงการอบรม 3D Printing ให้กับนักศึกษาผู้ที่สนใจ