ดร.กลวัชร เฉลิมพงศ์

 ดร.กลวัชร เฉลิมพงศ์

Dr.Kolawach Chalermpong

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิวุฒิ/สาขาปี พ.ศ. ที่จบสถาบัน
  ปริญญาตรีB.Eng. Mechanical Engineering2557KMITL, Thailand
  ปริญญาโทM.Eng. Mechanical Engineering2561Tokyo Institute of
Technology, JAPAN
  ปริญญาเอกD.Eng, Mechanical Engineering2566Tokyo Institute of
Technology, JAPAN

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

 • Mechanical Vibration
 • Machine Design
 • Automatic Control
 • Mechanical Workshop
 • Mechanical Practice
 • Computational Practice

งานวิจัยที่สนใจ

 • Structural Dynamics
 • Multibody System
 • Rotary Crane
 • Flexible Manipulator
 • Vibration Control