ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

26/04/2017 admin 11371

ทุนการศึกษา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  จำนวน 3 ทุน ทุนละ 40,000 บาท  คุณสมบัติผู้รับทุน 1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สัญชาติไทย ชั้นปีที่ 3 (รหัส57…) ในภาคการศึกษาปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมปิโตรเคมี 2. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. เป็นผู้ที่มีศีลธรรม ความประพฤติดี 4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท/สถาบัน หรือหน่วยงานอื่นๆ   กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ (อ่านต่อ…)