ชุดแขนกล

10/10/2017 admin 0

ชุดแขนกล ดำเนินการโดย ผศ.ดร. เอกพจน์  ตันตราภิวัฒน์   ชุดแขนกลนี้จะดำเนินการใช้ในการเรียนการสอน ในปีการศึกษาที่ 2/2560       https://me.eng.kmitl.ac.th/webboard/wp-content/uploads/2017/10/36237.t.mp4

งานวิจัย : Design the Diesel Direct Injection Constant Volume Combustion Chamber

10/10/2017 admin 32

Design of the Diesel Direct Injection Constant Volume Combustion Chamber การออกแบบห้องเผาไหม้เพื่อการเผาไหม้น้ำมันดีเซลภายใต้สภาวะปริมาตรคงที่ ดำเนินการโดย ผศ.ดร. จินดา  เจริญพรพาณิชย์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงภายใต้สภาวะปริมาตรคงที่ช่วยให้ความดันที่เกิดขึ้นมีค่าสูงกว่าการเผาไหม้ทั่วไปมีข้อดีหลายประการ สารมารถดูรายละเอียดได้ที่     https://www.youtube.com/watch?v=o8Kqlmp6l1E&feature=youtu.be

งานวิจัย: หัวเผาวัสดุพรุนสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์

03/05/2017 admin 2992

งานวิจัย: หัวเผาวัสดุพรุนสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ POROUS BURNER FOR CERAMICS INDUSTRY ดำเนินการโดย รศ.ดร. จารุวัตร เจริญสุข งานวิจัย: หัวเผาวัสดุพรุนสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (POROUS BURNER FOR CERAMICS INDUSTRY) วัตถุประสงค์: งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเผาไหม้ ซึ่งมีหัวเผาที่ใช้สำหรับหรับการอบเซรามิกส์เป็นต้นแบบซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เป็นเชื้อเพลิง ลักษณะเด่นของงานคือการประยุกต์ใช้วัสดุพรุน (Porous media) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายฟองน้ำ ทำขึ้นจากสสารจำพวกเซรามิกส์ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะคือสามารถถ่ายเทความร้อนทั้งแบบการนำและการแผ่รังสีได้ดี ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดการปลดปล่อยมลพิษ หัวเผาเดิม หัวเผาวัสดุพรุน เช่นเดียวกันกับงานวิจัยอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการ งานวิจัยนี้ดำเนินการพัฒนาโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของ รศ.ดร. จารุวัตร เจริญสุข (อ่านต่อ…)

งานวิจัย: หัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลฝุ่นแบบห้องเผาไหม้ช่วยสำหรับหม้อน้ำอุตสาหกรรม

03/05/2017 admin 2429

งานวิจัย: หัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลฝุ่นแบบห้องเผาไหม้ช่วยสำหรับหม้อน้ำอุตสาหกรรม PULVERIZED BIOMASS BURNER WITH PRE-CHAMBER FOR BOILDER INDUSTRY ดำเนินการโดย   รศ.ดร. จารุวัตร เจริญสุข งานวิจัยหลักๆ ในห้องปฏิบัติการนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนการทดลอง (Experiment)  ซึ่งจะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการเผาไหม้ 2. ส่วนการจำลอง (Simulation) โดยใช้ซอฟท์แวร์การคำนวณที่อ้างอิงทฤษฎีทางพลศาสตร์การไหลและเคมีของการเผาไหม้และสมการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสังเกตพฤติกรรมเชิงลึกเกี่ยวกับการเผาไหม้และการไหล ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากการทดลอง งานวิจัย: หัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลฝุ่นแบบห้องเผาไหม้ช่วยสำหรับหม้อน้ำอุตสาหกรรม PULVERIZED BIOMASS BURNER WITH PRE-CHAMBER FOR BOILDER INDUSTRY (อ่านต่อ…)