ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง

Asst.Prof.Dr.Sutapat Kwankaomeng

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Agricultural Engineering

2541

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering

2543

KMITL, Thailand
  ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering

2551

University of Wisconsin-Madison, USA

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Engineering Materials
  • Engineering Mechanics
  • Heat Transfer
  • Power Plant Engineeringr

งานวิจัยที่สนใจ

  • Machine Design
  • Engine Transmissions
  • Sterling Engines
  • Stirling Engines
  • AlternativeEnergy Conversion

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*