บุคลากร

ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

Prof.Dr.Pongjet Promvonge

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล ใจกุศล

Asst.Prof.Monthol Jaikusol

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

ดร.บำรุง พ่วงเกิด

Dr.Bumroong Puangkird

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์

Asst.Prof.Dr.Chinda Charoenphonphanich

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์

Assoc.Prof.Dr.Chinaruk Thianpong

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข

Prof.Dr.Jarruwat Charoensuk

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตวิภา เจียระไนวชิระ

Asst.Prof.Dr.Nuthvipa Jayranaiwachira

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร

Asst.Prof.Dr.Monsak Pimsarn

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุนนัต พิณโสภณ

Asst.Prof.Dr.Unnat Pinsopon

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

อ.สยาม สงวนรัมย์

Sayam Saguanrum

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ เดไปวา

Assoc.Prof.Dr.Nattawoot Depaiwa

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์

Asst.Prof.Dr.Akapot Tantrapiwat

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)

Head of Mechanical Engineering Department

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

Asst.Prof.Dr.Panya Kansuwan

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง

Assoc.Prof.Dr.Sutapat Kwankaomeng

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส สุชาตะวัฒน์

Asst.Prof. Dr.Maturose Suchatawat

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม

Asst.Prof. Dr.Jittraporn Wongsa-ngam

 อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เรืองตระกูล

Asst.Prof.Dr.Natthawut Ruangtrakoon

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย

Assoc.Prof.Dr.Withada Jedsadaratanachai

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล

Asst.Prof.Dr.Ponepen Laphirattanakul

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมฆ ศรีหล่มสัก

Asst.Prof.Dr.Mek Srilomsak

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

 

ดร.กลวัชร  เฉลิมพงศ์

Dr.Kolawach Chalermpong

อาจารย์ผู้สอน / Lecturer

 

เจ้าหน้าที่ / Officer

 นางวาสนา ม่วงโพธิ์

Wassana Maungpo

เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา / Administration Officer

 

 

 นายหฤษฎ์ สิริโภคากร

Harit Siriphokakorn

เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา / Administration Officer

 

 

นายวทัญญู ไพโรจน์

Watanyoo Phairote

เจ้าหน้าที่วิจัย / Researcher

 

 

นายจุลวิชญ์ มาฟัก

Junlavit Mrfak

ช่างเทคนิค / Technical Staff

 

 

นายเจตจำนงค์ เกษประดิษฐ์

Chetchamnong Ketpradit

ช่างเทคนิค / Technical Staff