ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล

Asst.Prof.Dr.Ponepen Laphirattanakul

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Control Engineering

2553

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering

2555

KMITL, Thailand
  ปริญญาเอก D.Eng, Mechanical Engineering

2560

KMITL, Thailand

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Mechanics of Material

งานวิจัยที่สนใจ

  • Fluid Dynamics and Combustion