รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ เดไปวา

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ เดไปวา

Assoc.Prof.Dr.Nattawoot Depaiwa

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2540

Chiba University, Japan
  ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering

2542

Chiba University, Japan
  ปริญญาเอก D.Eng. Mechanical Engineering

2546

Chiba University, Japan

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • System Dynamics
  • Engineering Measurement
  • Engineering Mechanics
  • Automatic Control
  • Computer Programming

งานวิจัยที่สนใจ

  • Active sensory feedback
  • Robotics
  • Machine Installations

2 Comments