ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

Asst.Prof.Dr.Panya Kansuwan

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2540

CU, Thailand
  ปริญญาโท M.E. Materials science and Engineering

2547

Lehigh University, USA
  ปริญญาเอก Ph.D. Materials science and Engineering

2550

Lehigh University, USA

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Engineering Materials
  • Engineering Mechanics
  • Thermodynamic in Materials Science
  • Kinetics in Materials sciences

งานวิจัยที่สนใจ

  • Dislocation theory
  • Fracture mechanics

3 Comments