ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร

Asst.Prof.Dr.Monsak Pimsarn

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2535

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering

2540

Vanderbilt University, USA
  ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering

2547

University of Connecticut, USA

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Engineering Mechanics
  • Mechanics of Machinery

งานวิจัยที่สนใจ

  • Gear Dynamics
  • Mechanical Design
  • Bio-Mechanics

5 Comments