ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์

Asst.Prof.Dr.

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2534

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering

2537

Tokai University , Japan
  ปริญญาเอก D.Eng. Mechanical Engineering

2547

Tokai University , Japan

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Internal Combustion Engine
  • Automotive Engineering

งานวิจัยที่สนใจ

  • Automotive Engineering

2 Comments