ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล ใจกุศล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล ใจกุศล

Asst.Prof.Monthol Jaikusol

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical         Engineering

2532

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท M.Eng. Mechanical       Engineering

2535

Chulalongkong University, Thailand

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Fluid Mechanics
  • Turbomachinery
  • Thermal System Design

งานวิจัยที่สนใจ

  • Fluid Machinery

2 Comments