ดร.บำรุง พ่วงเกิด

 ดร.บำรุง พ่วงเกิด

Dr.Bumroong Puangkird

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Sc. Physics

2532

Mahidol University, Thailand
  ปริญญาเอก Ph.D. Computational Rheology

2551

University of Wales, UK

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Engineering Mechanics
  • Computer Aided Mechanical Design

งานวิจัยที่สนใจ

  • Computational Rheology
  • Non-Newtonian Fluid Mechanics

3 Comments