อ.สยาม สงวนรัมย์

 อ.สยาม สงวนรัมย์

Sayam Saguanrum

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2537

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท M.S. Aerospace Engineering

2542

Old Dominion University, USA

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Engineering Mathematics
  • Engineering Mechanics
  • Engineering Economics

งานวิจัยที่สนใจ

  • Structural Dynamics
  • Sustainable Energy

2 Comments