งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อตามหลักสูตรของ สจล.

ภาพงานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อตามหลักสูตรของ สจล.

ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560