ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมฆ ศรีหล่มสัก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมฆ ศรีหล่มสัก

Asst.Dr.Mek Srilomsak

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2556

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท M.Eng. Automotive Engineering

2558

KMITL, Thailand
(TAIST-Tokyo Tech)
  ปริญญาโท M.Eng. Mechanical & Control Engineering

2560

Tokyo Institute of
Technology, JAPAN
  ปริญญาเอก D.Eng, Mechanical Engineering

2563

Tokyo Institute of
Technology, JAPAN

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Automotive 1
  • Automotive 2
  • Mechanical Building System
  • Mechanical Workshop
  • Mechanical Practice
  • Mechanical Drawing

งานวิจัยที่สนใจ

  • Automotive Engineering
  • Carbon nanoparticles
  • Particulate Filters
  • Pollution and Emission Control