อ.ภูดิท ชัยดิลกพัฒนกุล

 อ.ภูดิท ชัยดิลกพัฒนกุล

Phudit Chaidilokpattanakul

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2536

Kasetsart University, Thailand
  ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering

2538

Drexel University, USA

Engineering Materialsวิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Manufacturing Processes
  • Mechanical Design

งานวิจัยที่สนใจ

  • Numerical Modeling
  • Manufacturing Processes

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*